tel.: 22 836 39 78
sekretariat.zsp7@eduwarszawa.pl

O naszym przedszkolu

PROFIL PLACÓWKI

Szkoła Podstawowa nr 321 w Warszawie jest publiczną placówką oświatową. Obecnie w szkole uczy się 1065 uczniów w 40 oddziałach I - VI , oraz w 5 oddziałach przedszkolnych. Kadrę pedagogiczną tworzy118 nauczycieli. W szkole jest zatrudnionych 38 pracowników niepedagogicznych.

Naszym celem jest przedszkole:

BEZPIECZNE

It started out as a preschool with five students in a church located in the heart of Princeton. Growing rapidly, the school moved into a larger church building on All Saints.

BEZPIECZNE

It started out as a preschool with five students in a church located in the heart of Princeton. Growing rapidly, the school moved into a larger church.

BEZPIECZNE

It started out as a preschool with five students in a church located in the heart of Princeton. Growing rapidly, the school moved into a larger church building on All Saints.

BEZPIECZNE

It started out as a preschool with five students in a church located in the heart of Princeton. Growing rapidly, the school moved into a larger church.

Podstawa programowa

Realizujemy cele i zadania określone w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych. Nasza szkoła stwarza warunki do rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także ich możliwości psychofizyczne.

Do jej zadań należy w szczególności:

 1. realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, na jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się;
 2. respektowanie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń- szkoła- dom rodzinny;
 3. rozwijanie predyspozycji i zdolności poznawczych dziecka koniecznych do rozumienia świata, umiejętności rozumowania oraz wykorzystania wiedzy w praktyce i korzystania z różnych źródeł informacji z zastosowaniem technologii informacyjno- komunikacyjnych;
 4. wychowanie dzieci do właściwego odbioru i wykorzystania mediów;
 5. kształtowanie u dziecka pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości w poznawaniu otaczającego świata;
 6. poszanowanie godności dziecka; zapewnienie dziecku przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej, aktywności badawczej, a także działalności twórczej;

Pierwsi uczniowie rozpoczęli naukę w Szkole Podstawowej nr 321 we wrześniu 1984 roku. Była to pierwsza szkoła na Nowym Bemowie. Początkowo szkoła działała w jednym budynku. Ze względu na dużą liczbę uczniów (ok. 2000) lekcje prowadzono na trzy zmiany. Klasy równoległe oznaczano literami alfabetu od a do k i liczyły 40 osób. W tamtym czasie uczniowie nosili mundurki z naszytymi tarczami. Filię dla klas I-III oddano do użytku w 1991 r. dwa lata później między filią a budynkiem głównym utworzono boisko do siatkówki i koszykówki. W kolejnym roku szkoła zbudowana na Woli stała się placówką podległą nowo utworzonej dzielnicy Bemowo. Władze gminy w 1999 roku na skutek reformy oświatowej przekształciły szkołę podstawową z ośmioletniej w sześcioletnią.

od 2013 roku szkoła razem z przyległym przedszkolem wchodzi w skład Zespołu szkolno-przedszkolnego nr 7. Dyrektorzy szkoły podstawowej nr 321 / Zespołu szkolno-przedszkolnego nr 7:

 • Andrzej Marczak: 1.09.1984 – 31.08.2008
 • Włodzimierz Skarzyński: 1.09.2008 – 31.08.2013
 • Małgorzata Zarzycka: 1.09.2013 – 31.08.2014
 • Jolanta Kubalska: 1.09.2014 – grudzień 2015
 • Włodzimierz Skarzyński: styczeń 2016 – 31.08.2018
 • Iwona Idzikowska: 1.09.2018 – obecnie

W początkach działalności placówka kilkukrotnie gościła nauczycieli oraz uczniów z zagranicy. Na przestrzeni lat istnienia szkoły odwiedziło ją wiele znanych osobistości, m. in. Aleksander Kwaśniewski, prymas Józef Glemp i kardynał Kazimierz Nycz. Wśród absolwentów SP 321 należy wymienić Małgorzatę Glinkę, Aleksandrę Skarżyńską, Cezarego Bartoszuk, Jarosława dąbrowskiego. Po przeprowadzeniu reformy, od września 2017 roku szkoła ponownie jest ośmioletnią szkołą podstawową.

Przedszkole w liczbach

Question Answer
Name ED School of Public Health
Founded 1916 by William H. Welch
Current dean Michael J. Klag, MD, MPH ’87
Students 2,243 from 81 nations
Faculty 670 Full-time, 709 Part-time
Research Ongoing in more than 130 countries
Total budget $500 million+
Alumni 23,814 since 1919
Departments Preschool, elementary
Skip to content